Zen Attitude — Kathakali — Reportage

Kathakali, Reportage

Zen Attitude (Photos Laurent Peters)